Trong quy trình làm việc trên máy phay người công nhân cần tuân thủ theo các yêu cầu nào sau đây:

Trong quy trình làm việc trên máy phay người công nhân cần tuân thủ theo các yêu cầu nào sau đây:

A. Cho máy làm việc đúng chế độ đã định

B. Không được đo và gạt phoi trong khi máy đang làm việc

C. Chú ý tưới đều đặt dung dịch trơn nguội và vùng cắt

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng