Trước khi làm việc trên máy bào cần phải làm gì:

Trước khi làm việc trên máy bào cần phải làm gì:

A. Kiểm tra độ cứng vững kẹp chặt dao bào và chi tiết gia công

B. Sử dụng quần áo bảo hộ, đầu tóc gọn gàng

C. Kiểm tra hàng rào chắn và cơ cấu bảo hiểm để tránh phoi

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng