Trong quy trình vận hành, phải đảm bảo những yêu cầu sau đây đối với bình nước ngăn lửa tạt lại:

Trong quy trình vận hành, phải đảm bảo những yêu cầu sau đây đối với bình nước ngăn lửa tạt lại:

A. Nước trong bình lúc nào cũng phải ngang vơi mức kiểm tra

B. Mỗi ca phải kiểm tra mức nước hai lần

C. Mỗi khi ngừng tiêu thụ khí, phải đóng chặt van

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng