Trục định hình được sử dụng nhằm khắc phục các nhược điểm gì của mối ghép then & then hoa?

Trục định hình được sử dụng nhằm khắc phục các nhược điểm gì của mối ghép then & then hoa?

A. tập trung ứng suất

B. độ đồng tâm cao, chịu tải va đập tốt

C. lực sinh ra trên bề mặt tiếp xúc lớn và khó chế tạo, sửa chữa

D. a và b đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng