Trượt trơn trong bộ truyền đai xảy ra khi bộ truyền đai:

Trượt trơn trong bộ truyền đai xảy ra khi bộ truyền đai:

A. đang làm việc

B. sau khi làm việc

C. chưa làm việc

D. quá tải

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng