Đánh giá khả năng làm việc của đai, ta sử dụng các khái niệm:

Đánh giá khả năng làm việc của đai, ta sử dụng các khái niệm:

A. đường cong trượt & hiệu suất

B. đường cong trượt & hệ số trượt tương đối

C. hiệu suất & hệ số kéo

D. hệ số trượt tương đối & hệ số kéo

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng