Tỷ suất lợi nhuận trên tổng vốn năm 2004 là 12%. Lãi suất vay phải trả của doanh nghiệp là 8,5%. Dựa vào 2 số liệu trên, doanh nghiệp có thể quyết định năm 2005:

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng vốn năm 2004 là 12%. Lãi suất vay phải trả của doanh nghiệp là 8,5%. Dựa vào 2 số liệu trên, doanh nghiệp có thể quyết định năm 2005:

A. Tiếp tục vay vốn để sản xuất

B. Không nên cho vay thêm

C. Chưa thể kết luận được

D. Tùy theo tình hình thị trường

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng