Ứng suất nào sau đây xuất hiện tại vị trí tiếp xúc có tác dụng tương hỗ giữa hai chi tiết khi tiếp xúc theo diện tích lớn:

Ứng suất nào sau đây xuất hiện tại vị trí tiếp xúc có tác dụng tương hỗ giữa hai chi tiết khi tiếp xúc theo diện tích lớn:

A. Ứng suất kéo/nén

B. Ứng suất xoắn

C. Ứng suất dập

D. Ứng suất tiếp xúc

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng