Dạng trượt nào là bản chất của bộ truyền động đai:

Dạng trượt nào là bản chất của bộ truyền động đai:

A. Trượt đàn hồi

B. Trượt trơn từng phần

C. Trượt trơn hoàn toàn

D. Tất cả các dạng trượt trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng