Ước muốn (wants) là:

Ước muốn (wants) là:

A. Nhu cầu do văn hoá, bản sắc của mỗi người tạo nên

B. Nhu cầu phù hợp với khả năng thanh toán

C. Nhu cầu do văn hoá, bản sắc của mỗi người, phù hợp với khả năng thanh toán

D. Không có câu nào đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng