Trong một tình huống cụ thể, marketing là công việc của:

Trong một tình huống cụ thể, marketing là công việc của:

A. Người bán

B. Người mua

C. Đồng thời của cả người bán và người mua

D. Bên nào tích cực hơn trong việc tìm cách trao đổi với bên kia

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng