Vai trò hỗ trợ của nhân viên trong marketing dịch vụ thể hiện ở:

Vai trò hỗ trợ của nhân viên trong marketing dịch vụ thể hiện ở:

A. Là người trực tiếp cung ứng dịch vụ cho khách hàng.

B. Giúp trong việc trao đổi dịch vụ nhưng không tham gia vào đó.

C. Làm cho quá trình giao dịch dịch vụ thuận tiện hơn.

D. Tham gia một phần vào dịch vụ

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng