Vật liệu chế tạo trục vít & bánh vít có yêu cầu:

Vật liệu chế tạo trục vít & bánh vít có yêu cầu:

A. độ rắn cao

B. vật liệu có tính chống mòn đối với trục vít và có tính mềm đối với bánh vít

C. vật liệu có mềm đối với trục vít và có tính chống mòn đối với bánh vít

D. vật liệu bất kỳ

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng