Chi tiết máy làm bằng thép chịu ứng suất không đổi, có giới hạn chảy là σ$_{ch}$ = 150MPa, hệ số an toàn S = 1,2. Ứng suất cho phép của chi tiết máy là:

Chi tiết máy làm bằng thép chịu ứng suất không đổi, có giới hạn chảy là σ$_{ch}$ = 150MPa, hệ số an toàn S = 1,2. Ứng suất cho phép của chi tiết máy là:

A. 150 MPa

B. 125 MPa

C. 140 MPa

D. 165 Mpa

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

\([\sigma ] = \frac{{{\sigma _{gh}}}}{s} = \frac{{{\sigma _{\lim }}}}{s};{\sigma _{gh}} = {\sigma _b}/{\sigma _{ch}}\)