Vật trắng tuyệt đối là vật có:

Vật trắng tuyệt đối là vật có:

A. A=1

B. R=1

C. D=1

D. A + D=1

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng