Vật trong tuyệt đối là vật có:

Vật trong tuyệt đối là vật có:

A. A=1

B. R=1

C. D=1

D. A + D=1

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng