Xem xét các chứng cứ thị trường để xác định cấu trúc vốn liên quan đến việc xác định:

Xem xét các chứng cứ thị trường để xác định cấu trúc vốn liên quan đến việc xác định:

A. Mức độ rủi ro kinh doanh của công ty

B. Chỉ số khả năng thanh toán

C. Độ lớn đòn bẩy tài chính

D. Kết hợp đồng thời cả 3 chỉ số trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng