DFL của một công ty được tính bằng phần trăm thay đổi trong _______ khi _____ thay đổi:

DFL của một công ty được tính bằng phần trăm thay đổi trong _______ khi _____ thay đổi:

A.  EBIT; EPS

B. Doanh số, EBIT

C. EPS; EBIT

D. EBIT, doanh số

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng