Yêu cầu đối với vật liệu chế tạo đinh tán:

Yêu cầu đối với vật liệu chế tạo đinh tán:

A. Tính giòn

B. Tính dẻo

C. Hệ số giản nở nhiệt đinh tán phù hợp với vật liệu chi tiết ghép

D. B & C đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng