Yếu tố nào ảnh hưởng đến Marketing mà cty có thể kiểm soát được?

Yếu tố nào ảnh hưởng đến Marketing mà cty có thể kiểm soát được?

A. Đối thủ cạnh tranh

B. Chính phủ

C. Các lực lượng xã hội

D. Nhân viên bán hàng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng