Công cụ chiêu thị Marketing gồm có:

Công cụ chiêu thị Marketing gồm có:

A. Quảng cáo, marketing trực tiếp, quan hệ công chúng (PR)

B. Quảng cáo, quan hệ công chúng, bán hàng trực tiếp

C. Quảng cáo, quan hệ công chúng, khuyến mãi

D. Các câu trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng