1 at kỹ thuật bằng:

1 at kỹ thuật bằng:

A. 1 kG/cm2

B. 1 kgf/cm2

C. 10 m H2O

D. 3 đáp án trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng