Cột áp 1 mH$_{2}$O bằng:

Cột áp 1 mH$_{2}$O bằng:

A. 9,8 Pa

B. 9,8 kPa

C. 1 at

D. 1 bar

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng