Cho quá trình đa biến có V$_{1}$ = 15m$^{3}$, p$_{1}$ = 1bar, V$_{2}$ = 4m$^{3}$, p$_{2}$ = 6bar. Số mũ đa biến n bằng:

Cho quá trình đa biến có V$_{1}$ = 15m$^{3}$, p$_{1}$ = 1bar, V$_{2}$ = 4m$^{3}$, p$_{2}$ = 6bar. Số mũ đa biến n bằng:

A. 1,36

B. 1,26

C. 1,16

D. 1,06

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng