1kg không khí có p$_{1}$ = 1bar, T$_{1}$ = 308K, sau khi nén đoạn nhiệt áp suất tăng lên 8 lần. Công kỹ thuật l$_{kt}$ (kJ/kg) bằng:

1kg không khí có p$_{1}$ = 1bar, T$_{1}$ = 308K, sau khi nén đoạn nhiệt áp suất tăng lên 8 lần. Công kỹ thuật l$_{kt}$ (kJ/kg) bằng:

A. -251

B. -280

C. -225

D. -176

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng