Công thức tính nhiệt lượng q theo nhiệt dung riêng trung bình \(\left. c \right|_{{t_1}}^{{t_2}},\left. c \right|_0^{{t_2}},\left. c \right|_0^{{t_1}}\) là:

Công thức tính nhiệt lượng q theo nhiệt dung riêng trung bình \(\left. c \right|_{{t_1}}^{{t_2}},\left. c \right|_0^{{t_2}},\left. c \right|_0^{{t_1}}\) là:

A. \(q = \left. c \right|_{{t_1}}^{{t_2}}*({t_2} – {t_1})\)

B. \(q = \frac{{\left. c \right|_0^{{t_2}}*{t_2} – \left. c \right|_0^{{t_1}}*{t_1}}}{{{t_2} – {t_1}}}\)

C. \(q = \frac{{\left. c \right|_0^{{t_1}}*{t_1} – \left. c \right|_0^{{t_2}}*{t_2}}}{{{t_1} – {t_2}}}\)

D. \(q = \left. c \right|_0^{{t_1}}*{t_1} – \left. c \right|_0^{{t_2}}*{t_2}\)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng