Nếu thv = 6 tháng thì:

Nếu thv = 6 tháng thì:

A. Qhv 0,5.Qmax

B. Công suất hoà vốn 50%

 

C. Cả a & b

D. Qhv 6Qmax

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng