Độ biến thiên entropy trong quá trình đẳng áp 1-2 của khí lý tưởng bằng:

Độ biến thiên entropy trong quá trình đẳng áp 1-2 của khí lý tưởng bằng:

A. \(\Delta s = {c_p}*\ln \frac{{{v_2}}}{{{v_1}}}\)

B. \(\Delta s = {c_p}*\ln \frac{{{v_1}}}{{{v_2}}}\)

C. \(\Delta s = {c_p}*\ln \frac{{{T_1}}}{{{T_2}}}\)

D. \(\Delta s = {c_p}*\ln \frac{{{p_1}}}{{{p_2}}}\)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng