Trong quá trình đẳng áp 1-2 của khí lý tưởng có s$_{1}$ < s$_{2}$ thì:

Trong quá trình đẳng áp 1-2 của khí lý tưởng có s$_{1}$ < s$_{2}$ thì:

A. T2 > T1

B. T2 < T1

C. T2 = T1

D. v2 < v1

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng