Nhiệt lượng tham gia trong quá trình đẳng áp của khí lý tưởng: 

Nhiệt lượng tham gia trong quá trình đẳng áp của khí lý tưởng: 

A. \(q = \left. {{c_p}} \right|_{{t_1}}^{{t_2}}*\Delta T\)

B. \(q = {c_p}*\Delta T\)

C. \(q = {c’_p}*\Delta T\)

D. \(q = R*({T_2} – {T_1})\)

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng