Độ biến thiên entropy trong quá trình đẳng nhiệt 1-2 của khí lý tưởng bằng:

Độ biến thiên entropy trong quá trình đẳng nhiệt 1-2 của khí lý tưởng bằng:

A. \(\Delta s = {c_p}*\ln \frac{{{v_2}}}{{{v_1}}}\)

B. \(\Delta s = {c_v}*\ln \frac{{{v_2}}}{{{v_1}}}\)

C. \(\Delta s = {R}*\ln \frac{{{T_2}}}{{{T_1}}}\)

D. \(\Delta s = {R}*\ln \frac{{{p_1}}}{{{p_2}}}\)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng