Quá trình đẳng nhiệt 1-2 của khí lý tưởng là quá trình có:

Quá trình đẳng nhiệt 1-2 của khí lý tưởng là quá trình có:

A. \(\Delta u = 0\)

B. \(\Delta s = {c_p}*\ln \frac{{{T_2}}}{{{T_1}}}\)

C. \(l = R*T*\ln \frac{{{p_2}}}{{{p_1}}}\)

D. \(q = 0\)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng