Độ dẻo & độ đàn hồi đai giúp bộ truyền đai có khả năng:

Độ dẻo & độ đàn hồi đai giúp bộ truyền đai có khả năng:

A. làm việc không ồn, tăng dao động khi tải trọng thay đổi và phòng ngừa quá tải

B. làm việc ồn, giảm dao động khi tải trọng thay đổi và không phòng ngừa quá tải

C. làm việc không ồn, giảm dao động khi tải trọng thay đổi và phòng ngừa quá tải

D. tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng