Độ lệch pha giữa hai tín hiệu vào và ra của mạch khuyếch đại phân cực base bằng . . . . . . . 

Độ lệch pha giữa hai tín hiệu vào và ra của mạch khuyếch đại phân cực base bằng . . . . . . . 

A. 0o

B. 90o

C. 180o

D. 270o

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng