Trở kháng ra của mạch khuyếch đại phân cực base sẽ bằng . . . . . . . . 

Trở kháng ra của mạch khuyếch đại phân cực base sẽ bằng . . . . . . . . 

A. Rc

B. Tỷ lệ nghịch với beta

C. Tỷ lệ thuận với beta

D. 1k

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng