Đặc tính ngoài của máy phát biểu diễn sự phụ thuộc giữa điện áp pha U với dòng điện tải khi tần số và dòng kích từ không đổi (E$_{0}$ = const). Khi thay đổi tính chất phụ tải ta có các đặc tính sau:

Đặc tính ngoài của máy phát biểu diễn sự phụ thuộc giữa điện áp pha U với dòng điện tải khi tần số và dòng kích từ không đổi (E$_{0}$ = const). Khi thay đổi tính chất phụ tải ta có các đặc tính sau:

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng