Đặc tính ngoài của máy phát biểu diễn sự phụ thuộc giữa điện áp pha U với dòng điện tải khi tần số và dòng kích từ không đổi (E$_{0}$ = const). Khi thay đổi tính chất phụ tải ta có các đặc tính sau, trong đó:

Đặc tính ngoài của máy phát biểu diễn sự phụ thuộc giữa điện áp pha U với dòng điện tải khi tần số và dòng kích từ không đổi (E$_{0}$ = const). Khi thay đổi tính chất phụ tải ta có các đặc tính sau, trong đó:

A. 1 – Tải R-C,

2 – Tải R-L,

3 – Tải L

B. 1 – Tải R-L,

2 – Tải L,

3 – Tải R-C

C. 1 – Tải L,

2 – tải R-L,

3 – Tải R-C

D. 1 – Tải R-l,

2 – Tải R-C,

3 – Tải L

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng