Máy điện một chiều là loại máy điện sử dụng với mạng điện một chiều.

Máy điện một chiều là loại máy điện sử dụng với mạng điện một chiều.

A. Máy có thể vận hành ở chế độ máy phát hoặc chế độ động cơ

B. Máy điện một chiều chỉ có thể vận hành ở chế độ máy phát

C. Máy điện một chiều chỉ có thể vận hành ở chế độ động cơ

D. Máy điện một chiều có thể sử dụng với mạng điện xoay chiều

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng