Đơn vị áp suất nào là đơn vị chuẩn theo hệ SI.

Đơn vị áp suất nào là đơn vị chuẩn theo hệ SI.

A. kg/m2

B. kg/cm2

C. N/m2

D. PSI

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng