Mọi dụng cụ đo áp suất trong kỹ thuật, hầu hết đều chỉ 2 loại:

Mọi dụng cụ đo áp suất trong kỹ thuật, hầu hết đều chỉ 2 loại:

A. Áp suất tuyệt đối và Áp suất dư

B. Áp suất dư và độ chân không

C. Áp suất tuyệt đối và độ chân không

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng