Chât khí gần với trạng thái lý tưởng khi:

Chât khí gần với trạng thái lý tưởng khi:

A. Nhiệt độ càng cao và áp suất càng lớn

B. Nhiệt độ càng thấp và áp suất càng nhỏ

C. Nhiệt độ càng thấp và áp suất càng lớn

D. Nhiệt độ càng cao và áp suất càng nhỏ

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng