Để chọn lựa loại bình chữa cháy bằng khí CO2 cho phù hợp, trên các bình ghi các chữ cái A là chữa cháy gì:

Để chọn lựa loại bình chữa cháy bằng khí CO2 cho phù hợp, trên các bình ghi các chữ cái A là chữa cháy gì:

A. Chữa chất cháy rắn

B. Chữa chất lỏng cháy

C. Chữa chất khí cháy

D. Chữa cháy điện

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng