Để kiểm soát yếu tố nguy hiểm, người sử dụng lao động có trách nhiệm gì sau đây:

Để kiểm soát yếu tố nguy hiểm, người sử dụng lao động có trách nhiệm gì sau đây:

A. Kiểm tra đánh giá các yếu tố nguy hiểm; đề ra các biện pháp loại trừ các mối nguy hiểm và cải thiện điều kiện lao động

B. Tổ chức đo lường các yếu tố có hại ít nhất một lần trong một năm

C. Xây dựng phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp và tổ chức đội cấp cứu tại chỗ theo quy định pháp luật

D. a và c đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng