Các thiết bị khống chế độ cao nâng tải, góc nghiêng cần cẩu và đầu cảm ứng báo khói, báo nhiệt độ, là loại để dùng cho thiết bị:

Các thiết bị khống chế độ cao nâng tải, góc nghiêng cần cẩu và đầu cảm ứng báo khói, báo nhiệt độ, là loại để dùng cho thiết bị:

A. Thiết bị phòng ngừa sự cố cần trục và thiết bị phòng ngừa cháy, nổ

B. Thiết bị phòng ngừa cháy, nổ và thiết bị phòng ngừa quá tải thiết bị áp lực

C. Thiết bị phòng ngừa quá tải thiết bị áp lực và thiết bị phòng ngừa quá tải điện

D. Thiết bị phòng ngừa quá tải điện và thiết bị phòng ngừa sự cố cần trục

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng