Để tăng đáng kể hiệu suất bộ truyền bánh răng, ta phải:

Để tăng đáng kể hiệu suất bộ truyền bánh răng, ta phải:

A. giảm tổn thất công suất do ma sát

B. tăng hệ số sử dụng bộ truyền

C. giảm tổn thất công suất do nhiệt

D. tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng