Sự phân loại vật liệu chế tạo bánh răng dựa trên chỉ tiêu:

Sự phân loại vật liệu chế tạo bánh răng dựa trên chỉ tiêu:

A. độ chạy mòn

B. độ rắn

C. độ phán huỷ giòn

D. tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng