Để tăng khả năng tải của xích, người ta dùng các biện pháp:

Để tăng khả năng tải của xích, người ta dùng các biện pháp:

A. tăng bước xích, tăng số dãy xích (đối với xích răng), tăng bề rộng xích (đối với xích con lăn)

B. tăng số dãy xích (đối với xích con lăn), giảm bề rộng xích (đối với xích răng)

C. tăng bề rộng xích (đối với xích răng), tăng số dãy xích (đối với xích con lăn), tăng bước xích

D. tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng