Để xác định hệ số tỏa nhiệt đối lưu \(\alpha \) người ta tính:

Để xác định hệ số tỏa nhiệt đối lưu \(\alpha \) người ta tính:

A. Tiêu chuẩn Nusselt Nu

B. Tiêu chuẩn Reynolds Re

C. Tiêu chuẩn Grashoff Gr

D. Tiêu chuẩn Prant Pr

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng