Hệ số tỏa nhiệt đối lưu \(\alpha \) có thứ nguyên là:

Hệ số tỏa nhiệt đối lưu \(\alpha \) có thứ nguyên là:

A. W/(m2.độ)

B. W/m2

C. J/(m2.độ)

D. W/(m.độ)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng