Đối với khí lý tưởng thì các đại lượng nhiệt độ, nội năng, enthalpy có:

Đối với khí lý tưởng thì các đại lượng nhiệt độ, nội năng, enthalpy có:

A. Nhiệt độ, nội năng là độc lập tuyến tính

B. Nội năng, enthalpy là độc lập tuyến tính

C. Enthalpy, nhiệt độ là độc lập tuyến tính

D. Nhiệt độ, nội năng, enthalpy là 3 đại lượng phụ thuộc tuyến tính với nhau

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng